In our paper recently published by Social Science & Medicine we use a difference-in-discontinuity design to study increased cost-sharing in youth.

We find that high deductibles led Dutch young adults to reduce the use of mental health services. The deductible increase reduced mental health care use mostly among low-income females.

These findings lead us to conclude that financial barriers increase the mental health care gap at the transition to adulthood. Furthermore, blunt forms of cost-sharing widen inequalities in access to mental health care among youth.


Our paper is open access: read it here!

Summary

  • We find that the deductible increase of approximately 180 euros between 2011 and 2013 led girls turning 18 to use mental treatment less because they start paying this form of cost-sharing. From 8.1% of young women using mental health services, on average, only 7% did so when the deductible increased. This corresponds to a reduction of 13.6%. We also found that it was mostly young women coming from lower-income households that did not receive treatment anymore.

  • Our findings highlight that making young adults pay higher amounts of their treatment increases inequalities in access to mental health care in a crucial period of life, with potential long-term consequences on mental health and development.

  • These effects are concerning because they happen at a time when a lot of adolescents turning into adults would already have their treatment disrupted or stopped. This is the so-called transition gap, often triggered by the change between the mental health care system for children/adolescents and the system for adults. Cost-sharing is therefore contributing to an unequal transition gap in the Netherlands, because the deductible increase impacted lower-income girls the most.

  • Using an natural experiment and rich administrative data was essential to achieve these conclusions: we study the entire Dutch youth population and compare individuals just before and after turning 18, and between the periods of low (2009-2011) and high deductible (2013-2014). This allows us to perform a causal evaluation of the policy by observing what happened in the real-world.


Click here for our explainer with audio !

Summary (Dutch)

Een onlangs gepubliceerde studie van onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam laat zien hoe een verhoging van het verplicht eigen risico in Nederland leidde tot een afname in zorggebruik van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) door jongvolwassenen. Het gaat hierbij om zorggebruik zoals de psycholoog of een psychiatrische behandeling.


  • Tussen 2011 en 2013 nam het eigen risico toe met zo’n 180 euro. Dit heeft ertoe geleid dat meisjes die op 18-jarige leeftijd eigen risico zijn gaan betalen, minder gebruik van GGZ zijn gaan maken. Van de 8,1% jonge vrouwen die gebruik maakten van de GGZ, deed gemiddeld slechts 7% dat toen het eigen risico toenam. Dit komt overeen met een daling van 13,6%. Deze daling was het meest uitgesproken (20%) voor jonge vrouwen uit huishoudens met lage inkomens.


  • Deze bevindingen laten zien dat ongelijkheid in de toegang tot de GGZ toeneemt wanneer het eigen risico voor jongvolwassenen stijgt. Verminderde toegang tot de GGZ in deze cruciale periode van het leven heeft mogelijke langdurige gevolgen voor de geestelijke gezondheid en ontwikkeling van jongvolwassenen.


  • Deze resultaten zijn zorgwekkend omdat ze optreden op het moment dat adolescenten volwassen worden. De behandeling wordt dan regelmatig bewust of onbewust onderbroken of stopgezet omdat er moet overgestapt worden van het zorgsysteem voor kinderen/adolescenten naar het zorgsysteem voor volwassenen. Het verhogen van het verplicht eigen risico in de zorgverzekering draagt bij aan deze zogenaamde transitiekloof, en in het bijzonder onder jonge vrouwen uit lage inkomens huishoudens.


  • Het gebruik van een natuurlijk experiment en administratieve gegevens was essentieel om de impact van de verhoging van het eigen risico te evalueren. We maakten gebruik van zorgdeclaratie gegevens van de gehele Nederlandse bevolking en vergeleken jongvolwassenen net voor en nadat ze 18 jaar werden. We vergeleken de periodes met lage (2009-2011) en hoge eigen risico (2013- 2014). Dit stelt ons in staat om het beleid causaal te evalueren.

Social media and other dissemination channels

SCBH blogpost (ENG and Dutch)

GGZ nieuws coverage (Dutch)

Zorg + Welzijn interview (Dutch)